Nhật ký “đi làm quá sớm”

Khi bạn 20s, bạn có vô cùng tận những điều cần phải làm. Và bạn chỉ có chừng đó thời gian mà thôi, không thể nào ôm hết mọi việc cùng một lúc. Ngày qua ngày, lặp đi lặp lại. Giữa thời gian biểu dày kín đặc đó, bạn có để dôi ra chút khoảng trống nào cho chính bản thân mình?