The Fountainhead – Suối nguồn – Ayn Rand

Gần 1200 trang sách chứa đựng thứ gì mà người ta ngợi ca nó đến thế?

“Một tiểu thuyết kinh điển cần đọc.” – Đó có phải là một sự phỉ báng cho cái khối giấy đồ sộ này?