Spirited away (2001)

Không thể tin được phim này ra đời lúc mình mới 3 tuổi. Trừ những lúc tắm quái vật ra thì bộ phim cũng khá ngon cơm – ý là hợp để coi lúc ăn cơm.