Luật tâm thức – Ngô Sa Thạch

Đây là một cuốn sách mà mình cảm thấy ảnh hưởng khá nhiều tới mình.