Không làm thinh với cảm xúc – Gill Hasson

Không sao đâu nếu bạn cảm thấy không ổn. Cuốn sách này như cuốn từ điển về cảm xúc, bạn biết tất cả mọi “từ vựng”, nhưng đôi khi bạn quên mất, và cuốn sách sẽ luôn ở đó để giúp bạn định nghĩa lại về những điều cơ bản mà bạn đã vô tình quên đi.