Chậm lại một chút

Khi mà đồng hồ vẫn chạy, khi mà mặt trời vẫn quay, khi mà mình biết công việc vẫn chất chồng chất đống lên trong hộp mail đang chực đầy, mình có được một ngày mà mình rất thích.