Mưa

Người biết không? Sài Gòn vừa đổ cơn mưa rào. Chắc ai đó đang buồn lắm nhỉ? Không phải em. Không phải anh.