Trò chơi mang tên cuộc sống

Nhân một buổi sáng không được hiệu quả lắm vì mải chơi game, mình vừa xoá game và viết bài viết này.