Năm ngàn cuộc gọi đã dạy mình điều gì?

Khi bạn lặp đi lặp lại một công việc nhiều lần, bạn tiến bộ hơn. Như vậy cũng được coi là một dạng thành công rồi.