Rèn tư duy, luyện trí não – 45 phương pháp tư duy sâu cho mọi thế hệ – Neil Pavitt

Một cuốn hướng dẫn sử dụng não, hãy đọc nó để thấy bớt nặng đầu.