Càng kỷ luật, càng tự do – Ca Tây

Sáu chữ đã làm nên mình của năm 2021: CÀNG KỶ LUẬT, CÀNG TỰ DO