Xin chào tháng 12

Chúng ta lại sống nháp gần hết một năm nữa rồi.