Chuyện chọn tên đề tài luận văn

Hôm nay mình vừa nộp tên đề tài luận văn. Vậy là câu chuyện đi học thạc sỹ của mình đã bước vào chương cuối.