Dành tặng cho tuổi 23 của chúng mình

Khi tiết thi cuối cùng kết thúc, khi bạn cùng phòng dọn ra, đó là lúc mình cảm thấy như mình vừa kết thúc thời sinh viên một lần nữa.