Tiết học cuối cùng – phần 2

Có lẽ là không bao giờ có tiết học cuối cùng nào cả, chỉ có tiết học cuối cùng của một thời điểm nào đó thôi.