Day 28: Technical Writer và lần release đầu tiên

Một chút câu chuyện về mình và những ngày đầu tiên trở thành Technical Writer.