Day 25: Tự sự của một workaholic

Bây giờ là 0:15 sáng và mọi thứ vẫn chưa xong, nhưng não mình có cảm giác đang phản kháng và muốn đi ngủ rồi, nhưng mình không thể đi ngủ. Thế nên mình sẽ viết một chút và sẽ quay lại mớ slide chán ngán đó.