Day 23: Xứ sở màu hồng của những điều vĩnh cửu

Bạn đang sở hữu những điều sẽ trường tồn mãi cùng thời gian.