Day 20: Xuân Hạ Thu Đông

Khi mình bắt đầu, đó là mùa xuân.