Hồi ức không nằm trong ảnh mà nằm ở trong tim – Chu Văn Tuệ

Mình lại nói về một cuốn sách hay nữa này.