Day 18: Goner

Nếu biết đó là cuộc hội thoại cuối cùng…