Day 3: Xứ sở màu hồng của những miền ký ức

Nếu chỉ có thể được chọn một ký ức duy nhất để giữ lại, bạn sẽ chọn điều gì?