Làm đi chờ chi – Andy Ramage

Sau khi mình lật đến trang cuối cùng và gấp cuốn sách lại, mình biết mình đã trải qua một hành trình tuyệt vời ông mặt trời và mình vô cùng hào hứng để tiếp tục tự mình bước đi đến những mục tiêu tiếp theo của cuộc sống.