Cứ làm đi! – Thực tại quan trọng đến thế nào?

Một ước mơ mà không có kế hoạch nào thì mãi chỉ là mơ ước. Kế hoạch có mà không hành động, thì cũng chỉ là mớ giấy bỏ đi.