Snow Cup – Bình Thạnh

Chuyên mục này còn có tên khác đó là: “Chỉ cần các người đau khổ”. Là một đứa mê ăn mê uống, lại mê chụp đồ ăn, mình quyết định thêm thắt nội dung review ăn uống chơi bời … bởi ăn uống và vui vẻ là điều vô cùng quan trọng và tích cực!