Nói nhiều không bằng nói đúng – 2 1/2 Bạn Tốt

Mua sách nhiều không bằng mua sách đúng. Mà để biết được cuốn sách đó có đúng với mình hay không, thì chỉ có một cách đó là đọc thật nhiều.