Năm 2019 mình đã làm được gì?

Viết gì đó cho cuối năm chứ nhỉ?