Có cần phải làm việc cho đến khi kiệt quệ?

Quẩn quanh bên đống giấy tờ

Ngày sau ai biết sang giàu hay không?