Sách đen – Little Black Book – Ortega Uwagba

Đích thị là cuốn sách màu hồng, mặc dù tên là Sách đen.