Marketing 4.0 – Philip Kotler

Marketing có một chữ cái. Tiếp thị thì có hai. 4.0 sao còn phải dài dòng?