Five feet apart (2019)

Người ta có thể yêu nhau chỉ vị một cái chạm tay vô tình.

Người ta khó có thể quên nhau, cũng vì những điều đơn thuần như thế.

Five feet apart – nếu không thể chạm vào nhau, vậy cớ sao lại để cho họ gặp được nhau?