#3things | Ep2: Nếu một ngày trôi qua lãng phí

Hôm nay chúng ta sẽ chơi trò “Nếu-thì”.