#3things | Ep1: Làm sao để tiết kiệm thời gian?

1 ngày học 3 bài học mới

1 tuần sẽ học được 21 bài

1 tháng học được 84 điều

1 năm học được 1008 điều