Japonisme – Những điều rất Nhật Bản – Erin Niimi Longhurst

Nếu bạn mê nước Nhật và muốn tìm hiểu một chút về văn hoá, cuốn sách Japonisme – Những điều rất Nhật Bản của Erin Niimi Longhurst rất thích hợp với bạn. Nó là một cuốn sách truyền động lực khá hay ho.