Một ngày chỉ có 24 tiếng, đừng quên sống và đừng quên mơ

Cuộc sống này tẻ nhạt và vô vị lắm. Nó đầy áp lực và đầy những nỗi bực bội không tên. Không lẽ, chúng ta bằng lòng sống một cuộc đời như thế?