Giới hạn của Bạn chỉ là xuất phát điểm của Tôi – Mèo Maverick

Đây có lẽ là cuốn sách may mắn đến tay mình vào độ tuổi mà mình vẫn chưa phải tặc lưỡi và nói “giá như”…