Lá thư gửi Thầy

Dưới đây là một câu chuyện mình viết cho FTU Zone một năm về trước…