Hạnh phúc là gì?

Hạnh phúc là gì? Có nếm được không? Có cắn được không? Có cất được không?