Body shaming

Vài lời là vô tình, phần nhiều là hữu ý. Rồi một ngày có giọt nước làm tràn ly…