Tìm mình ở đâu?

Đi trốn rồi trở về, bao âu toan còn đó – vẹn nguyên và dở dang.